Miljöpolicy

Fraktservice i Göteborg AB miljöpolicy är att med så liten påverkan på miljön
som möjligt kunna utveckla och optimera verksamheten samt förbrukningsresurserna.
Miljöpolicyn är framtagen av ledningen och är grunden för våra miljömål.

· Vi skall respektera och följa lagar och regler gällande EU och nationella samt att ha framförhållning inför framtida lagändringar.
· Trafiken skall optimeras enligt rutt med avseende på last och mil så att transporten har så liten påverkan på miljön som möjligt.
· Utnyttja materiel och teknik för resurshushållning.
· Minimering av engångsprodukter och optimering av materiel utförs.
· Underleverantörer skall väljas med avseende på vår egen miljöpolicy.
· Personalen skall informeras om riskerna med utsläpp av avfall etc. samt förebygga incidenter som påverkar miljön negativt.
· Personalen utbildas i bränslesparande körning samt renhållning av fordon.
· Kommunens återvinningsresurser skall utnyttjas fullt ut.
· Vi skall göra våran miljöpolicy känd för samtliga anställda.
· Miljöansvarig skall vara utsedd.